Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

Zasady naboru do MDK 2024/2025

 

Zapisy na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Teatralna 3
na rok szkolny 2024/2025 będą odbywały się według przedstawionego harmonogramu i zasad rekrutacji.

 

Zapraszamy dzieci od 5 roku życia i młodzież
na zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia.


Lp.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Terminy

1.

Przyjmujemy wnioski o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach w MDK Kalisz.

Od 1 do 30 czerwca 2024 r.

2.

Rozpatrujemy   wnioski od kandydatów, którzy chcą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach w MDK Kalisz.

Od 19 sierpnia do 
4 września 2024 r.

3.

Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na poszczególne zajęcia wraz z informacją o terminie spotkania organizacyjnego lub/i pierwszych zajęciach.
UWAGA! na stronie MDK
www.mdk.kalisz.pl zawieszamy tylko te informacje, które nie zawierają danych osobowych np. plan zajęć

6 września 2024 r. do godz. 15.00

4.

Rozpoczęcie zajęć w grupach - potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

Od 9 do 13 września 2024 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów i uczestników zajęć
oraz rodziców / opiekunów prawnych kandydatów / uczestników niepełnoletnich
w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (DUUE L119 z 2016 ze zm.), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują uczestnikowi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem uczestnika danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu (dalej: MDK w Kaliszu). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności uczestnika, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z naborem jest MDK w Kaliszu, ul. Teatralna 3, e-mail: sekretariat.mdk@mdk.kalisz.pl,
2. Z inspektorem ochrony danych w MDK w Kaliszu w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@mdk.kalisz.pl lub numer tel. 62 767 25 21.
3. MDK w Kaliszu przetwarza dane osobowe uczestnika w celu udziału w rekrutacji i udziału w zajęciach. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o Wniosek o przyjęcie / kontynuowanie uczestnictwa , art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 51 ust.1 pkt. 14 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. poz.1148 z 2019 ze zm.).
4. Dane osobowe kandydata / uczestnika oraz rodziców / prawnych opiekunów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe kandydata / uczestnika oraz rodziców / prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe kandydata / uczestnika oraz rodziców / prawnych opiekunów będą przechowywane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
7. W związku z przetwarzaniem przez MDK w Kaliszu danych osobowych kandydata / uczestnika oraz rodziców / prawnych opiekunów przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MDK w Kaliszu danych osobowych kandydata / uczestnika oraz rodziców / prawnych opiekunów narusza przepisy RODO przysługuje kandydatowi / uczestnikowi oraz rodzicom / prawnych opiekunom prawnym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata / uczestnika oraz rodziców / prawnych opiekunów jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby brać udział w zajęciach MDK. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału uczestnika w zajęciach MDK. Powyższe zgody mogą być w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe kandydata / uczestnika oraz rodziców / prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.